Regulamin

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie Internetowym esentialis.pl

1. Informacje ogólne

Ilekroć w Regulaminie niniejszym jest mowa o:

 • Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę JACK GROUP JACEK PALICKI, ul. Okrężna 6 41-500 Chorzów. NIP 6271664525
 • Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną, określoną zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat życia, oraz osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
 • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, a znajdujący się pod adresem internetowym esentialis.pl
 • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Polsce.
 • Cenie – rozumie się przez to cenę brutto Towaru, wyrażoną w polskich złotych i uwzględniająca podatek VAT, a umieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy obok informacji o Towarze. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego.
 • Dostawcy – należy przez to rozumieć, firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, a także pracowników i inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
 • Kosztach dostarczenia towarów – rozumie się przez to koszty ponoszone przez Zamawiającego dla celów związanych z dostarczeniem zamówionego Towaru.
 • Zamówieniu – rozumie się przez to określony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, złożony przez Zamawiającego w formie elektronicznej Towar lub zestaw Towarów do realizacji.

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.  

 • Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a w wyjątkowych przypadkach, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki, do odmowy realizacji Zamówienia.
 • Sklep nie oferuje sprzedaży ratalnej

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianych Towarów, oferowanych w sklepie po cenach promocyjnych lub w związku z prowadzonymi przez Sklep akcjami wyprzedażowymi, świątecznymi, urodzinowymi i innymi.

Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Zamieszczone w Sklepie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, wobec czego mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy zdjęciem a dostarczonym Towarem, za które Sprzedawca nie odpowiada.

Wszelkie zdjęcia, znaki towarowe oraz nazwy firm znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o Towarach zamieszczonych w Sklepie zgadzały się z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie ewentualne rozbieżności zostaną niezwłocznie skorygowane przez Sprzedawcę, a ich korekta nie może stanowić podstawy dla roszczeń Zamawiającego wobec Sprzedawcy.

2. Rejestracja i warunki składania zamówień

Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się i akceptacją Regulaminu.

Wszystkie czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia Towaru przez Zamawiającego odbywają się na podstawie ustalonego przy pierwszej rejestracji loginu oraz hasła.

 • Login oraz hasło mają charakter poufny
 • Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, za każdym razem w przypadku ich zmiany
 • Zamawiający podczas dokonywania Zamówienia może wskazać dodatkowo odpowiednie dane do wystawienia Faktury VAT, jeżeli żąda wydania Faktury VAT.

Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i jest nimi związany od chwili dokonania Zamówienia.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, która nastąpić może na przykład w drodze kontaktu telefonicznego.
 • W przypadku braku kontaktu z Zamawiającym tak drogą e-mail jak i telefoniczną, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty Zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia Zamówienia od Zamawiającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia:

 • złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu
 • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia
 • składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu

Realizacja zamówienia:

 • Zamówienia w Sklepie składać można 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 • Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest z wykorzystaniem odpowiedniego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

3. Zasady dostawy towarów

Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży Towaru do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

Towar dostarczany jest Zamawiającemu z fakturą, jeżeli wydania takiej faktury zażądał Zamawiający. W przeciwnym wypadku faktura zostanie dostarczona na utworzone konto użytkownika lub na podany adres e-mail. Dokumenty powyższe stanowią pisemne potwierdzenie treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu zapłaty Ceny przez Zamawiającego.

W przypadku braku Towaru lub gdy dany Towar jest chwilowo niedostępny, Zamawiający zostanie poinformowany o zaistnieniu tego faktu przed realizacją Zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru oraz zapłaty jego ceny wraz z Kosztami dostawy.

Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od:

 • potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze Towaru.
 • transferu Ceny Zamówienia wraz z Kosztami transportu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności on-line.

Zamawiający nie może dokonać zmiany miejsca dostawy Towaru określonej w Zamówieniu.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru.

Zamówienia wysyłane są w dni robocze do godziny 15:00. W przypadku złożenia Zamówienia po tej godzinie, jego realizacja następuje dnia następnego.

4. Zasady płatności

Sklep oferuje Zamawiającym następujące metody płatności:

 • karta kredytowa oraz karta płatnicza – zapłata w tej formie następuje podczas składania Zamówienia za pomocą systemu płatności on-line znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 • przelewem na konto – zapłata w tej formie następuje podczas składania Zamówienia za pomocą systemu płatności on-line znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 • gotówką – zapłata w tej formie następuje przy odbiorze Towaru.

Koszty dostarczenia Towaru zależne są od całkowitej wagi oraz wartości zamówionego Towaru i podane są na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

 • Warunkiem niezbędnym dla zwrotu Towaru jest niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta. Towar musi być kompletny i nie noszący żadnych śladów użytkowania
 • Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem

W razie odstąpienia od umowy,  Sprzedawca i Zamawiający zwracają sobie wszystko, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę Towaru w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania Towaru. 

 • W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwości Towaru lub jego braku, reklamacje składa się przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 • Sprzedawca rozpatrzy wszystkie reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich złożenia oraz zawiadomi Zamawiającego o rezultacie jej rozpatrzenia.
 • W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w wyżej wymienionym terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

6. Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, za szkody powstałe w wyniku niemożliwości prawidłowego użytkowania witryny internetowej Sklepu, wirusów, błędów, uszkodzeń systemu, nieodpowiednich parametrów urządzeń technicznych po stronie Zamawiającego, a także za zakłócenia techniczne zawinione przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

Sprzedawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie Towaru przez Zamawiającego. Zamawiający jest w każdym przypadku obowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi Towaru dostarczoną przez producenta, przed jego każdorazowym użyciem.

Za wszelkie skutki powstałe w związku z niewłaściwym, nieprawdziwym lub niezgodnym z niniejszym Regulaminem złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, błędnymi danymi a także błędnym adresem Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7. Ochrona danych osobowych

Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, poprawienia a także żądania ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia lub rejestracja Zamawiającego są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej esentialis.pl

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ostatnia aktualizacja 10.06.2023